SOMOS EL SINDICATO QUE TE INFORMA, DE TODO Y A TODOS.

Mi foto
EL BLOG SINDICAL QUE CREA TENDÈNCIES A TARRAGONA. EL BLOG AMB MÉS VISITES DIÀRIES. QUI ÉS AUTÈNTIC NO NECESSITA COPIAR

UTILIZA EL TRADUCTOR PARA LEER EL BLOG EN OTRO IDIOMA

viernes, 12 de enero de 2018

PROVA PILOT A BARCELONA

Han realitzat a Barcelona una prova pilot en la qual han experimentat la funcionalitat d'aquest tricicle amb motor elèctric.

Les conclusions més destacables que han extret són:

-No ha de ser empès, simplement guiat

-Les rodes posteriors giren 360 graus, que ho fa molt manejable, excepte quan les ceres són estretes, que fa més complicat el seu maneig.

-Les mesures d'aquest prototip
 vénen imposades per correus al fabricant.viernes, 29 de diciembre de 2017

DIES PENDENTS DEL 2017

Correus ens comunica que el termini per fer els dies d'assumptes particulars i de Nadal d'aquest any que n'hagin denegat prèviament és fins al dia 15 de març del 2018 i excepcionalment fins al 30 d'abril del 2018.

"Cuando como consecuencia de la Campaña de Navidad, en puestos operativos, no hubiera sido posible el disfrute de algún permiso correspondiente al año 2017 (vacaciones, días adicionales a las vacaciones, asuntos particulares, asuntos particulares por antigüedad, asuntos particulares navidad), se podrá ampliar el plazo de disfrute de esos permisos hasta el 15 de marzo de 2018 y, excepcionalmente y por razones justificadas hasta el 30 de abril de 2018."


lunes, 18 de diciembre de 2017

PREFECTURES D'EQUIP


CORREUS HA PROCEDIT A DESPROVISSIONALITZAR 1.572 LLOCS VACANTS DE PREFECTURES D'EQUIP EN ELS ÀMBITS DE XARXA D'OFICINES, DISTRIBUCIÓ I LOGÍSTICA

 La promoció constarà de 2 fases:

PROMOCIÓ HORITZONTAL, en la qual podran participar els treballadors/es fixos que tenen assignat de forma definitiva el lloc de Cap de equip, podent optar amb preferència als llocs vacants existents dins del seu mateix àmbit.

 PROMOCIÓ VERTICAL, en la qual podran participar tots els treballadors/es fixos del Grup Operatius (laborals i funcionaris), podent optar als llocs vacants que no siguin adjudicats en la primera fase.

 En tots dos casos, els llocs s'adjudicaran conforme a un concurs de mèrits que tindrà dues fases, una de mèrits generals (que té igual barem en tots dos casos) i una altra de mèrits específics.

 MÈRITS GENERALS.:
la valoració màxima d'aquesta fase no podrà ser superior a 12 punts..
Antiguitat, puntuació màxima 7 punts (0"60 punts per any de servei prestat).
Formació, puntuació màxima 5 punts:
· Per la possessió de Titulació Universitària Mitjana o Superior: 2,5 punts.
· S'obtindrà 1,25 punts per la superació de cadascun dels cursos (màxim 2,5 punts)

Àmbit dels cursos:

 OFICINES:             IRIS V6 Administrador/Gestión
                                   Excel Básico Jefe equipo

 DISTRIBUCIÓ:      SGIE Distribución Administrador
                                   Excel Básico Jefe equipo

 LOGÍSTICA:          SGIE Distribución Administrador
                                   Excel Básico Jefe equipo

 MÈRITS ESPECÍFICS PROMOCIÓ HORITZONTAL: 

valoració màxima no superior a 9 punts.
Avaluació de la carrera professional i llocs exercits:
Per l'acompliment en els últims 6 anys d'un lloc de treball de Prefectura Intermèdia o assimilat de qualsevol àmbit: 3 punts.
Per l'acompliment en els últims 6 anys, amb caràcter definitiu, d'un lloc de treball d'anàloga naturalesa o amb funcions similars al lloc sol·licitat en el seu àmbit: 6 punts.

 MÈRITS ESPECÍFICS PROMOCIÓ VERTICAL:

per superar aquesta fase haurà d'obtenir-se un mínim de 5 punts en la valoració d'adequació al perfil del lloc de treball.
La valoració màxima total d'aquesta fase no podrà ser superior a 18 punts.

Valoració de coneixements i competències:
Avaluació/valoració del nivell de competències dels candidats mitjançant la realització de
PROVES DE VALORACIÓ de competències i d'adequació al rol del lloc de treball. Els participants que en aquesta prova no obtinguin la puntuació mínima exigida (5 punts), no podran passar a la següent fase de valoració.
Puntuació mínima: 5 punts / Puntuació màxima: 9 punts.

Avaluació de la carrera professional i llocs exercits.
La valoració màxima per aquest concepte no podrà ser superior a 9 punts.
Per l'acompliment en els últims 6 anys, qualsevol que sigui el tipus d'ocupació, d'un lloc de treball de Prefectura Intermèdia o assimilat de qualsevol àmbit: 3 punts.
Per l'acompliment en els últims 6 anys, en altres modalitats d'ocupació diferents a la definitiva, d'un lloc de treball d'anàloga naturalesa o amb funcions similars al lloc sol·licitat en el seu àmbit, sent el màxim per aquesta puntuació de 6 punts.

 L'àmbit de la convocatòria és estatal, per la qual cosa es poden sol·licitar FINS A DEU LLOCS D'UNA MATEIXA PROVÍNCIA, independentment que la destinació definitiva del sol·licitant es trobi en aquesta o una altra província. Els requisits i mèrits hauran d'estar referits a la data de 31/12/2017, excepte els referits a cursos de formació, la data de la qual serà la del 15/02/2018. L'ordre per a l'adjudicació dels llocs de treball oferts vindrà dau per la MAJOR PUNTUACIÓ TOTAL obtinguda sumats els mèrits generals i específics.

TERMINI DE SOL·LICITUD:

si vols participar en aquest PROCÉS DE PROMOCIÓ, pots fer-ho del 14 al 22 de desembre, inclusivament. La sol·licitud pot registrar-se exclusivament a través de la Intranet o de la web de Correus www.correos.comviernes, 15 de diciembre de 2017

PAGAMENT DE LES AJUDES SOCIALS EN LA NÒMINA DE DESEMBRE

Amb la nòmina del present mes de desembre es faran efectius els imports corresponents a les ajudes d'acció social que quedaven pendents de les convocades en el pla d'acció social per 2017.

S'han atès TOTES les sol·licituds rebudes que complien els requisits exigits en les convocatòries.

- Ajudes per a tractaments de salut: 5.830 ajudes de fins a 200 euros, en funció de la despesa acreditada, per import global de 614.220 €

- Ajudes a l'estudi per a fills (llibres i material escolar): 5.074 ajudes, de 70 € cadascuna, per un import total de 355.180 €

- Ajudes per a estudis universitaris d'empleats: 102 ajudes de fins a 200€, en funció de la despesa acreditada. L'import total ascendeix a 13.825 €.
lunes, 11 de diciembre de 2017

PERMISOS PER VOTAR EL DIA 21 DE DESEMBRE

Totes les treballadores de Correus (excloses les treballadores del torn de nit), independentment del tipus de contracte, tenen dret a unes hores de permís retribuït per anar a votar el pròxim dia 21 de desembre.

Les persones que treballin a jornada completa disposaran de 4h de permís i les que treballin mitja jornada (4h) disposaran de 2h.

L'horari en el qual podrem acollir-nos en aquest permís, és potestat de Correus d'establir-lo.

Correus té el dret de demanar-nos un justificant tal com hem anat a votar. Aquest justificant l'hem de sol·licitar a la taula on ens toqui votar.


Qui sigui nomenat membre d'alguna taula o sigui interventor, té dret a un permís de jornada completa el dia de la votació i de les primeres cinc hores del dia següent.


Les persones que treballin lluny del seu lloc de residència habitual i no puguin exercir el vot presencial, podran votar per correu i tindran dret a un permís de 4h.


Per més informació deixem aquest ENLLAÇ AL BOE on hi ha les instruccions oficials. jueves, 7 de diciembre de 2017

RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE LA CONVOCATÒRIA DE REAJUSTAMENT

S'ha produït la Resolució Definitiva de Data 04/12/2017 de la convocatòria de Reajustament  en la mateixa localitat, convocat el 27/10/2017.

 REPARTIMENT AMB MOTO:

TARRAGONA USE 1 ( 5 LLOCS DE MATÍ /1 LLOC DE TARDA).
REUS USE 1 (1 LLOC DE MATÍ/4 LLOCS DE TARDA).


 REPARTIMENT A PEU:

UNITAT DE REPARTIMENT DE TARRAGONA 01  ( 1 LLOC DE MATÍ).
UNITAT DE REPARTIMENT DE REUS 01 (5 LLOCS DE MATÍ).


ATENCIÓ AL CLIENT DE TEMPS PARCIAL:

TARRAGONA OP  (1 LLOC DE MATÍ)
                                                           
/